Beginpagina Geschiedenis Verhuur Stage
Dierenpensions Fokkers Showresultaten  
De markt Veiling Trimsalons  

Veiling Voorwaarden

Veilingvoorwaarden Trim.nl - consumenten

 

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

 

In deze veilingvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.

Trim.nl: de gebruiker van deze veilingvoorwaarden, onderdeel van Trim Nederland BV, gevestigd aan Lorentzweg 7, 3208LJ te Spijkenisse, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62821431. Trim Nederland BV heeft Btw-identificatienummer BTW NL8549.71.129.B.01.
Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet-handelend in de uitoefening van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die deelneemt of beoogt deel te nemen aan een veiling.
Veiling: iedere individuele door Trim.nl middels de website aangeboden productveiling.
Koper: de deelnemer als bedoeld in lid 2 die als winnaar van een veiling wordt aangemerkt en op grond daarvan, maar onverminderd het bepaalde in het overige van deze veilingvoorwaarden, gehouden is de kavel af te nemen tegen de geveilde prijs.
Website: www.trim.nl.
Kavels: de in het kader van een veiling aangeboden en door of namens Trim.nl aan de koper te leveren zaak, dan wel een samengesteld pakket van meerdere zaken. Zaken worden in deze veilingvoorwaarden ook wel aangeduid als “producten”.
Recht van ontbinding: de aan de koper geboden wettelijke mogelijkheid om de koop tot 14 dagen na ontvangst van de kavel door of namens de koper, zonder opgave van redenen te ontbinden.

 

ARTIKEL 2. |  AANBOD EN WERKING VAN DE VEILING

 

Achter de button “Veiling” op de website, staan alle veilingen weergegeven. De aangeboden producten zijn, tenzij anders is aangegeven, ingebracht door Trim.nl, uit het assortiment van Trim.nl.

Elke veiling heeft een omschrijving en/of nummer, welke is te vinden in de kavellijst op de website. Een kavel kan één product, maar ook meerdere producten bevatten. In geval een kavel wordt geveild, kan slechts op de gehele kavel worden geboden. De deelnemer die de veiling wint, is behoudens het bepaalde in het overige van deze veilingvoorwaarden, dan ook gehouden de gehele kavel af te nemen.

Voordat de deelnemer een bod plaatst, dient hij een aantal gegevens op de website in te voeren, op de daartoe door Trim.nl voorgeschreven wijze. De deelnemer dient tevens akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze veilingvoorwaarden. Indien een bod wordt geplaatst, worden deze gegevens, alsook het IP-adres van de computer waarmee het bod is geplaatst, geregistreerd. Biedingen zijn, tenzij in het veilingaanbod anders is aangegeven, inclusief btw, inclusief bezorging aan huis en zonder extra transportkosten.

Indien de deelnemer geïnteresseerd is in een te veilen product, kan hij meebieden.

 

VEILING OP OPBOD

 

Bij een veiling op opbod staat de sluitingstijd van de veiling in het veilingaanbod vermeld. Wordt binnen de laatste vijf minuten vóór sluitingstijd geboden, dan wordt de sluitingstijd weer verlengd met vijf minuten. Dit wordt steeds opnieuw herhaald tot er niet meer geboden wordt. Heeft de deelnemer het hoogste bod geplaatst, dan wordt de deelnemer als koper van de kavel aangemerkt en is de kavel, tegen betaling van het bod, voor de koper. De koper ontvangt vervolgens een bevestigingsemail dat hij het hoogste bod heeft uitgebracht met een verzoek de betaling over te boeken op rekening van Trim Nederland BV. Belangrijk is dat de koper een kenmerk bij de betaling plaatst zodat duidelijk is waarvoor de betaling is bestemd. Ontvangt de koper de bevestigingsemail niet binnen twee uur na afloop van de veiling, dan dient hij direct per e-mail contact op te nemen met Trim.nl (info@trim.nl ).

 

VEILING OP AFSLAG

 

Bij een veiling op afslag stelt Trim.nl een openingsbod in, alsmede een bedrag per tijdseenheid waarmee de veilingprijs steeds wordt verlaagd. Het aanvangstijdstip van de veiling wordt op de website en eventueel ook middels nieuwsbrieven kenbaar gemaakt. Heeft de deelnemer het veilingaanbod na het aanvangstijdstip als eerste aanvaard, dan wordt de deelnemer als koper aangemerkt en is de kavel, tegen betaling van de door de koper aanvaarde prijs, voor de koper. De koper ontvangt vervolgens een bevestigingsemail dat hij het bod als eerste heeft aanvaard met een verzoek de betaling over te boeken op rekening van Trim Nederland BV. Belangrijk is dat de koper een kenmerk bij de betaling plaatst zodat duidelijk is waarvoor de betaling is bestemd. Ontvangt de koper de bevestigingsemail niet binnen twee uur na afloop van de veiling, dan dient hij direct per e-mail contact op te nemen met Trim.nl (info@trim.nl ).

Bij levering van de geveilde kavel ontvangt de koper een factuur van Trim.nl, tenzij anders is aangegeven. Verschuldigde bedragen dienen binnen één werkdag na ontvangst van de door Trim.nl verstuurde bevestiging te worden voldaan, althans uiterlijk binnen drie werkdagen op de rekening van Trim Nederland BV te zijn bijgeschreven. De koper is gehouden de geveilde kavel af te nemen, tenzij hem het recht van ontbinding toekomt. Het recht van ontbinding is ten aanzien van bepaalde producten uitgesloten, conform het bepaalde in het overige van deze veilingvoorwaarden.

Indien het recht van ontbinding op de veiling toepassing vindt, zal Trim.nl bij niet tijdige betaling door de koper, de overeenkomst ontbinden en maakt de koper niet langer aanspraak op levering van de geveilde kavel.

Indien het recht van ontbinding geen toepassing vindt op de veiling, blijft de koper in geval van niet tijdige betaling gehouden tot nakoming van de overeenkomst. Voor het innen van het door de koper verschuldigde bedrag, zal Trim.nl een incassobedrijf inschakelen en de betreffende vordering ter incasso uit handen geven. Bijkomende incassokosten zijn voor rekening van koper. Trim.nl behoudt zich het recht voor om in geval van betalingsverzuim van de koper, de koop te ontbinden en de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de koper te brengen. In die gevallen is Trim.nl gerechtigd de kavel te leveren aan de bieder die als laatste het hoogste c.q. het laatste bod heeft uitgebracht. De schade van Trim.nl bestaat dan uit het verschil tussen de prijs die de koper is verschuldigd en de prijs waartegen het product alsnog aan een andere koper is verkocht. Deze laatste koper is gerechtigd het aan hem toegekende product af te wijzen, in welk geval voorgaande procedure opnieuw wordt doorlopen. Als afwijzing geldt in die gevallen tevens de omstandigheid dat de betreffende koper de betaling niet aan Trim.nl voldoet.

Indien een deelnemer aan wie een product is aangeboden omdat een andere koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt dan wel tot afwijzing is overgegaan, het aanbod uitdrukkelijk accepteert, wordt die deelnemer als koper aangemerkt en is die koper, behoudens zijn eventuele recht van ontbinding, gehouden de kavel conform bovenstaande regels af te nemen.

In geval van technische storingen ten aanzien van de website, welke storingen de werking van veilingen beïnvloeden, worden veilingen gepauzeerd en na de storing hervat. Trim.nl kan desalniettemin bepalen dat veilingen en geplaatste biedingen nietig worden verklaard.

 

ARTIKEL 3. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 

Van deze veilingvoorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert in geval van strijdigheid, boven het bepaalde in deze veilingvoorwaarden.
Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
Aan een aanbod van Trim.nl dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de deelnemer geen rechten ontlenen.
Ten aanzien van veilingen die nog niet zijn gestart is Trim.nl gerechtigd wijzigingen in het aanbod van de kavels aan te brengen.
De deelnemer is zich ervan bewust dat op grond van een gewonnen veiling de mogelijkheid bestaat dat hij voor een product meer betaalt dan de werkelijke marktwaarde daarvan.

 

ARTIKEL 4. |  RECHT VAN ONTBINDING

 

Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de koper de overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de kavel, zonder opgave van redenen ontbinden. In geval het recht van ontbinding ten aanzien van één of meerdere producten die de kavel bevat, is uitgesloten conform het bepaalde in het volgende artikel, is het recht van ontbinding ten aanzien van de gehele kavel uitgesloten. In geen geval kunnen kavels gedeeltelijk worden geretourneerd.
De koper die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Trim.nl aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Trim.nl. Zo spoedig mogelijk nadat Trim.nl in kennis is gesteld van het voornemen van de koper om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Trim.nl de ontbinding per e-mail bevestigen.
Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de koper zorgvuldig om te gaan met de kavel, de individueel geleverde producten en de verpakkingen daarvan. De deelnemer mag de geleverde zaken slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, kenmerken en werking van de zaken te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper de geleverde zaken slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Indien de koper van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de kavel, inclusief alle bijbehorende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Trim.nl retourneren. Trim.nl heeft geen ophaalservice; de koper dient zelf zorg te dragen voor het terugsturen van de kavel.
De koper is aansprakelijk voor waardevermindering van de zaken die het gevolg is van een manier van omgaan met de zaken die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. Trim.nl is gerechtigd deze waardevermindering aan de koper in rekening te brengen en te verrekenen met de van de koper ontvangen betalingen.
Retournering van de kavels dient zo spoedig mogelijk, doch binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst conform het bepaalde in lid 2 door Trim.nl is bevestigd, plaats te vinden.
Indien de koper gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de kavel voor zijn rekening. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door Trim.nl geweigerd. Indien niet of onvoldoende is gefrankeerd en als gevolg daarvan de retourzending zoekraakt, is dit voor risico van de koper.
Trim.nl zal de van de koper ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de koper terugbetalen, mits de kavel door Trim.nl is terugontvangen, dan wel door de koper is aangetoond dat de kavel daadwerkelijk retour is gezonden.

 

ARTIKEL 5. |  UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

 

De koper heeft geen recht van ontbinding in geval de levering geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op:

volgens specificaties van de koper vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
zaken die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
verzegelde zaken die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling of directe verpakking na levering is verbroken, zoals in geval van geleverde vloeistoffen;
zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
zaken ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 

ARTIKEL 6. |  LEVERINGSTERMIJNEN

 

In geval bezorging van de kavel is overeengekomen, streeft Trim.nl ernaar om de kavel na ontvangst van de betaling, afhankelijk van de drukte, op werkdagen binnen 24 tot 48 uur te versturen.
Bovenstaande en alle andere vermelde leveringstermijnen zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. In geval van niet tijdige levering, dient Trim.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de koper alvorens in verzuim te kunnen geraken.

 

ARTIKEL 7. |  RISICO-OVERGANG, KLACHTEN EN GARANTIE

 

Het risico van verlies en beschadiging van de geleverde zaken gaat over op de koper op het moment dat deze door of namens de koper in ontvangst zijn genomen. Schades en mankementen dienen binnen 24 uur na ontvangst van de kavel gemeld te worden per e-mail (info@trim.nl ). Het is van belang dat de koper erop let dat hij hiervan wel een bevestiging van Trim.nl ontvangst binnen een werkdag. Indien deze ontvangstbevestiging niet door de koper wordt ontvangen, heeft Trim.nl de e-mail niet ontvangen. Indien een zaak wordt geretourneerd en er is geen schade of mankement voor terugsturen door de koper aan Trim.nl gemeld en de zaak komt met schade of gebreken aan bij Trim.nl, dan kan de zaak alsnog door Trim.nl geweigerd worden, dan wel zal Trim.nl de kosten voor herstel verrekenen met de vorderingen van de koper op Trim.nl. De koper kan zich dan niet meer beroepen op het feit dat hij het product in die staat heeft ontvangen.
De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Trim.nl daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, in kennis heeft gesteld. Blijkt echter aan een product een eigenschap te ontbreken die deze volgens Trim.nl bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die hij kende of behoorde te kennen doch die hij niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden. Bij een consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de garantie op de geleverde zaken gelijk aan de door de fabrikant van de zaken meegeleverde fabrieksgarantie. In geval van tweedehands producten, vindt geen garantie toepassing, onverminderd het bepaalde in lid 5.
Geen garantie wordt gegeven op slijtende onderdelen.
Een door Trim.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Trim.nl kunnen doen gelden.
Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak of voor het overige niet aan Trim.nl of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt, niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onzorgvuldig, onjuist of ondeskundig gebruik, alsmede gebreken als gevolg van reparaties of herstellingen die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Trim.nl door de koper of een door hem aangewezen derde zijn uitgevoerd, dan wel daartoe een kennelijke poging is ondernomen.
Te retourneren zaken dienen aan het adres van Trim.nl in Spijkenisse aangeboden te worden. De kosten daarvan komen voor rekening van de koper. Uitsluitend indien blijkt dat het geleverde niet gebrekkig was en geen aanspraak op (wettelijke) garantie wordt gemaakt, komen deze kosten voor restitutie in aanmerking.
Indien blijkt dat het product een mankement vertoont binnen de eventuele garantietermijn, dan zal Trim.nl het product, onverminderd het bepaalde in lid 6, repareren dan wel vervangen.

 

ARTIKEL 8. |  OVERMACHT

 

Trim.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer of koper indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
Indien de overmachtsituatie de nakoming van een overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de betreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Indien Trim.nl bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit een overeenkomst heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit een overeenkomst kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van die overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 9. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 

Trim.nl is niet aansprakelijk voor schade in verband met technische storingen van de website of veilingen dan wel andere toegankelijkheidsproblemen ten aanzien van de website of veilingen.
Trim.nl is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de geleverde zaken, krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid, de schade behoort te dragen.
Indien ondanks het bepaalde in het overige van deze veilingvoorwaarden toch aansprakelijkheid van Trim.nl mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Trim.nl betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder reikt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Trim.nl bedraagt één jaar. Aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaren.
Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Trim.nl, zal de deelnemer en koper Trim.nl vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Trim.nl, alsmede het gebruik van de door of namens Trim.nl geleverde zaken.

 

ARTIKEL 10. |  VRAGEN EN KLACHTEN

 

Vragen en klachten dienen per e-mail (info@trim.nl ) door de deelnemer c.q. koper te worden ingediend. Trim.nl streeft ernaar vragen en klachten van deelnemers en kopers zo snel mogelijk te beantwoorden. Indien naar oordeel van Trim.nl telefonisch contact gewenst is naar aanleiding van een vraag of klacht, zal een medewerker van Trim.nl de deelnemer of koper telefonisch benaderen.
Bij Trim.nl ingediende vragen en klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een vraag of klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de deelnemer of koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 11. |  SLOTBEPALINGEN

Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de deelnemer of koper enerzijds en Trim.nl anderzijds voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

developed by sevenmiles.nl